Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ พื้นที่กรุงเทพมหานคร QOF  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผูู้อำนวยการ รพ. , ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
        ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


             ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครได้นำข้อมูล
เป้าหมายและผลการดำเนินงานเพื่อประเมินผล ปีงบประมาณ 2560 (QOF)ตัวชี้วัดที่ 3.1
3.2 4.1และ 4.2 สำนักงานขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสะสมความครอบคลุม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปีและตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ
ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์อีกครั้ง


             หากตรวจสอบเป้าหมายแล้วไม่พบผลงานตามเป้าหมายให้ท่าน ส่งหนังสือเพื่อนำส่ง
การอุทธรณ์พร้อมทั้งในรูปแบบไฟล์ Excel File (ตามไฟล์แนบ) บันทึกใส่แผ่นซีดีมายัง
สำนักงานฯได้ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.