Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบประเมิน และแนวทาง ADL "รณรงค์ให้บริการ PP สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

    ตามหนังสือ ที่ สปสช.5.42/ว 372 ลงวันที่ 11 สค. 2560


เรื่อง ขอส่งแบบตอบรับการดำเนินงาน "รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร" ขอส่งแบบประเมิน ADL และ รายงาน รูปแบบ Excel  


ให้  เพื่อสะดวกในการดำเนินงาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.