Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพื่อขอชดเชยบริการผ่านโปรแกรม BPPDS และ HHC Refer ปี 2560  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง


                       ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หากพบว่ายังมีข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2560


ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยบริการ  ขอให้ท่านเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพื่อขอชดเชยบริการผ่านโปรแกรม BPPDS และ HHC Refer  เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13


กรุงเทพมหานคร จะปิดการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว  ภายในวันที่25 กันยายน 2560(เวลา 23.59น.) ในกรณีมีข้อมูลที่ให้บริการของปีงบประมาณ 2560 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จะสามารถบันทึกข้อมูล


ผ่านโปรแกรมBPPDS และ HHC Refer อีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2560


                         สำหรับการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เบิกชดเชยเป็น Electronic file หรือเอกสาร อาทิเช่น การประเมิน ADL การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 


ขอให้ท่านส่งข้อมูลมาถึงยังสำนักงานฯภายในวันที่ 15 กันยายน 2560


                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.