Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง ให้บันทึกข้อมูลการบริการสร้างเสริมสุขภาพในโปรแกรม BPPDS ปีงบ 2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   ในโปรแกรม BPPDS
เรื่อง    การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ 2561
            ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการให้หน่วยบริการจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และบันทึกข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการในโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ 2561 นั้น
           ในการนี้ หน่วยบริการ สามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม BPPDS ปีงบประมาณ 2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และสำนักงานฯจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ให้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.