Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รับสมัครหน่วยบริการ/NGO ในการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
เนี้อหาข่าว 
  

          ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามแนวทาง ในการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการเข้าถึงเชิงรุกและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี   โดยเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว จำนวน ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)


        ในการนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งการรับสมัครหน่วยบริการ/NGO ในการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีความสนใจจะร่วมดำเนินงาน ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการตามแนวทางที่กำหนดไว้   โดยจัดทำโครงการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเสนอรับงบประมาณ และส่งไปยัง น.ส.รัฐกาญจน์  ยานะโส    ทางไปรษณีย์ และ Email: Rattagarn.y@nhso.go.th  ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ/NGO ต่อไป 


       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  จะเป็นพระคุณ 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.