Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม การเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลางเพื่อส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการ สาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดการฝึกอบรม    การเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง เพื่อความถูกต้องในการส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 หรือ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ.ห้อง 204  ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM  จำนวน 1 - 2 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System ภายในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561
 


หมายเหตุ : **หน่วยบริการเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้เพียง 1 วัน** เนื่องจากเนื้อหาการฝึกอบรมเหมือนกันทั้ง 2 วัน โดยสำนักงานฯ กำหนดผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวันละ 100 ท่านเท่านั้น และใคร่ขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการ (Working Code) เพื่อร่วมฝึกอบรม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.