Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมการเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง เพื่อความถูกต้องในการส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะหน่วยบริการที่ยังไม่ได้้ลงทะเบียนเท่านั้น)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                


        ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                        ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดการฝึกอบรมการเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง เพื่อความถูกต้องในการส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561   ในวันที่ 13 หรือ 14 มีนาคม 2561   และได้กำหนดผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวันละ 100 ท่าน  นั้น


                บัดนี้  ในการประชุมดังกล่าวฯ  วันที่ 13 หรือ 14 มีนาคม 2561 มีหน่วยบริการได้ลงทะเบียนเต็มทั้ง 2 วันแล้ว สำนักงานฯใคร่ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ  ขอให้หน่วยบริการลงชื่อได้ที่ทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System  “เรื่อง  เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมการเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลาง เพื่อความถูกต้องในการส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561”   เพื่อสำนักงานฯจะได้ดำเนินการกำหนดจัดประชุมใหม่อีกครั้ง  และขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. เท่านั้น


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาว เฉลิมขวัญ  จันทรง  


02-142-1007

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.