Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลางเพื่อส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่าน โปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 และแจ้งรายชื่อหน่วยบริการเข้าร่วมประชุม วันที่ 13 หรือ 14 มีนาคม 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


           ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้กำหนดจัดประชุมการเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลางเพื่อส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561   ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2561     สำนักงานฯขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 1.ขอให้หน่วยบริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเพื่อนำมาใช้ในวันประชุมที่ 13 หรือ 14 มีนาคม 2561
 2.ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการของท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุม
 3.สำนักงานฯขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2561   เปลี่ยนเป็นห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้คะ  http://bkk.nhso.go.th/OPBKKClaim/files/meeting_13-140361.zip 


รายละเอียดตามนี้   :   เอกสาร-คู่มือ----->เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นาวสาวเฉลิมขวัญ  จันทรง


02-142-1007 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.