Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑  
เนี้อหาข่าว 
  เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้อำนวยการสำนักอนามัย / ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยบริการทราบ โดยหน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ bkk.nhso.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยบริการสำรวจความต้องการใช้วัคซีน ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป
๒. เด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี
๓. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ( โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)
๔. ผู้ที่อายุมากกว่า ๖๕ ปี
โดยให้หน่วยบริการส่งแบบสำรวจความต้องการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำข้อมูลของหน่วยบริการมาประกอบการจัดสรรวัคซีนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.