Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปแกรม OPBKKCLAIM  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. ๐๒-๑๔๒-๐๙๖๓ 
โทรสาร. ๐๒-๑๔๓-๘๗๗๒-๓
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.