Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งแผนการดำเนินงานให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน(อนามัยโรงเรียน) และทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น/ผู้ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรมเอกชน


สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสืออนุมัติแผนการให้บริการฯ เลขที่ สปสช. ๕.๔๒/๐๐๑/๔๕๑ ลว. ๒๖ เม.ย. ๖๑  จำนวน  ๑ ชุด   

 ตามที่  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ความประสงค์และส่งแบบตอบรับแผนการดำเนินงานให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) และทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร นั้น

 ในการนี้  สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนและขออนุมัติจัดทำแผนการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้หน่วยบริการได้ใช้เป็นแผนในการดำเนินงานจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) และทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
เชิงรุกในโรงเรียน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.