Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการจัดประชุมหน่วยบริการเรื่องรณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  โปรแกรมการบันทึกข้อมูล และ การประมวลผลข้อมูลการให้บริการ โปรแกรม BPPDS
คุณสถาปัตย์ เสียงหวาน   โทรศัพท์  02-142-0991
คุณกรกมล  ประกิตชัยวัฒนา  โทรศัพท์  02-142-0970
คุณชยุต  บุญมีพิธาน   โทรศัพท์  02-142-1024
เงื่อนไขการเบิกจ่าย
คุณอภิวรรณ พลอยฉาย   โทรศัพท์  02-142-1010
คุณเกรียงศักดิ์  เหลืองอร่าม   โทรศัพท์  02-142-0971
คุณรุ่งระวี สุขแสงศรี      โทรศัพท์  02-142-0935
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.