Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารใบตอบรับและแบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  เอกสารใบตอบรับและแบบสำรวจข้อมูลหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


เรียน  ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


          ตามที่หน่วยบริการได้ทำสัญญาให้บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น


          เพื่อให้การดำเนินงานให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานฯ จึงขอให้หน่วยบริการยืนยัน
การต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียด
ตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
รวมทั้งขอให้ปรับปรุงระบบข้อมูลในโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ให้เป็นปัจจุบัน


หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานทิพย์ 061-860-4442

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.