Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัญชีรายการยา (Drug catalogue)  
เนี้อหาข่าว 
  . ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ใช้รหัสยามาตรฐานไทย ( Thai Medicines Terminology – TMT ) ในการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และกำหนดให้จัดทำบัญชีข้อมูลยา ( Drug Catalogue ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้การส่งข้อมูลยากรณีผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OPBKK Claim เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น
. ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร พบว่าหน่วยบริการบางส่วน ได้ส่งบัญชีข้อมูลยา ( Drug Catalogue ) ไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม OPBKK Claim ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะรายการยากรณียาแบ่งบรรจุ หรือ แบ่งใช้เป็นครั้ง เช่น ยาน้ำที่คิดหน่วยเบิกเป็นมิลลิลิตร , ยาฉีด Insulin ที่คิดหน่วยเบิกเป็น Unit , ยาที่คิดหน่วยเป็นครั้ง ( dose ) ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับรหัสยามาตรฐานไทยในชุด Concept TPU สำนักงานจึงขอความร่วมมือให้หน่วยบริการตรวจสอบบัญชีข้อมูลยาให้ถูกต้องกับการเบิกจ่ายฯ หากพบว่าไม่ถูกต้องหน่วยบริการสามารถแก้ไขได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.