Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  . ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับทีมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำหลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการศึกษาและเสนอรายการยาเพิ่มเติมอีก ๑ กลุ่มยา ได้แก่ กลุ่มยาเบาหวานและอินซูลิน พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.