Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี Darunavir และ Raltegravir  
เนี้อหาข่าว 
  .............ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกาศให้ยา Darunavir (DRV) และ Raltegravir (RAL) อยู่ในบัญชียา จ(๒) และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้บรรจุรายการดังกล่าวไว้ในสิทธิประโยชน์ แล้วนั้น
.............ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร เห็นควรแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยา Darunavir (DRV) และ Raltegravir (RAL) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่หน่วยบริการฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถ donwload รายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.