Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้บันทึกผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


   ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
มีนโยบายควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินโครงการนิเทศติดตาม ตรวจประเมินศักยภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประชุมชี้แจงเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการให้กับ  ผู้รับการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เอกสารคู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสามารถศึกษาได้ที่
เว็บไซด์ https://bkk.nhso.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ แบบประเมินและคู่มือแนวทางการตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ นั้น   ในการนี้ สำนักงานฯ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกผลการประเมินหน่วยบริการในโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามเว็บไซต์ https://reghosp.nhso.go.th/reghospasmx/
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้โปรแกรมจะปิดการใช้งานการบันทึกโปรแกรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อให้สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการต่อไป


ขอบคุณค่ะ


 


 


 


 


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.