Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญชวนคลินิกทันตกรรมเอกชนสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม  
เนี้อหาข่าว 
  


ขอเชิญชวนคลินิกทันตกรรมเอกชนสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม


เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกทันตกรรมเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัคร      จำนวน ๑  ชุด           ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม


เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมรักษา


ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และอื่น ๆ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 ผู้รับผิดชอบ : นางศรัณย์พร  ม่วงศิริ (การรับสมัคร)
โทร ๐๒ ๑๔๒ ๐๙๓๓  โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๗๗๒-๓
นางสาวอภิวรรณ พลอยฉาย นายเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม (กิจกรรมการบริการ)
โทร ๐๒ ๑๔๒ ๑๐๑๐  , ๐๒ ๑๔๒ ๐๙๗๑


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.