Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอซักซ้อมทำความเข้าใจกรณีหน่วยบริการไม่เปิดทำการในวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ  
เนี้อหาข่าว 
  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น                ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอซักซ้อมทำความเข้าใจกรณีหน่วยบริการไม่เปิดทำการในวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.