Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ในหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
   ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง และคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ

สำนักงานฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนด้านสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ หรือ เภสัชกร จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ในหน่วยบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โปรดตอบรับการประชุมภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.