Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งแผนการดำเนินงานให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) และทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น/
ผู้ประกอบกิจการหน่วยร่วมให้บริการด้านทันตกรรม(คลินิกทันตกรรมเอกชน)สำนักงานฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนการดำเนินงานจัดบริการในโรงเรียน และขออนุมัติจัดทำแผนการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้หน่วยบริการได้ใช้เป็นแผนในการดำเนินงานจัดบริการในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ทั้งนี้หากหน่วยบริการเข้าจัดบริการไม่ตรงตามแผนงานที่ขออนุมัติหรือแนวทางการดำเนินงานตามที่กำหนด  สำนักงาน ฯ มีสิทธิพิจารณาไม่เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ หรือมีสิทธิเรียกเงินชดเชยค่าบริการคืนจากหน่วยบริการ

 
 


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 โทรศัพท์ :  ๐ ๒๑๔๒ ๑๐๐๐,๐ ๒๑๔๒ ๐๙๗๑

 โทรสาร  :  ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๗๒-๓

 ผู้รับผิดชอบ  :  นายเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม/นางสาวอภิวรรณ พลอยฉาย

 
  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.