Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือ กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

 


แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครต่อไป

 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRmgPACYCDJYLoDwr14eLMLB37t1kvxEFVrD_Fv8RrzCvm1g/viewform
  

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.