Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กทม. ขอให้หน่วยบริการที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้หน่วยบริการรายงานผลการให้บริการวัคซีนฯ ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมต่อไป โดยให้ส่งหนังสือขอเบิกวัคซีนฯ เพิ่มเติมทางไปรษณีย์และทาง email: ranai.s@nhso.go.th ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.