Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การเบิกยารักษาวัณโรคดื้อยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เนี้อหาข่าว 
  
ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอปรับเพิ่มรายการชุดสิทธิประโยชน์บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและปรับรายการยารักษาวัณโรคดื้อยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น และกรมควบคุมโรคฯ ได้กำหนดสูตรยาวัณโรคดื้อยาสำหรัประเทศไทย นั้น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกยารักษาวัณโรคดื้อยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามไฟล์แนบที่ส่งมาด้วย
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.