Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งเพิ่มข้อบ่งชี้การจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ในการทำหัตถการ จากกองทุนผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


                          ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ เลขที่  5.42/ว. 707 ลงวันที่  13 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ขาดรายการลำดับที่ 9-13)   ดังนั้นสำนักงานฯขอส่งหนังสือฉบับใหม่ที่ถูกต้องครบถ้วน  (รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ)

กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางกฤตพร  จันคณา
02-142-0950

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.