Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การส่งหนังสือและการติดต่อประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเพมหานครสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.