Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้บันทึกผลการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ,ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาครัฐ/ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลัก  ประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


                             ด้วย การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร จึงกําหนดการตรวจประเมินหน่วยบริการและจัดประชุม
        ชี้แจงเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการให้กับหน่วยบริการ เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น
                           ในการนี้ สำนักงานฯ ขอให้บันทึกผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ผ่านโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ
        ตาม QRCode ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. กรณีที่ผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม ๓ - ๔ “ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินแบบมีเงื่อนไข”
        ขอให้จัดทำแผนปรับปรุงรายข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (ได้คะแนนไม่ถึง ๒) แล้วนำไฟล์ดังกล่าวมาแนบไว้ในระบบประเมินหน่วยบริการ เพื่อให้สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบและอนุมัติ
        ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการต่อไป


        รายละเอียดตามเอกสารแนบ


        ขอบคุณค่ะ   

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.