Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการกำหนดวัน เวลา และ จำนวนในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอให้หน่วยบริการกำหนด วัน เวลา และ จำนวนในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ P&P Disruptive Model ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หรือหลังจากได้รับหนังสือนี้โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ประชาชนเลือกลงทะเบียนเข้ารับบริการด้วยตนเองเพิ่มเติมจากช่องทางที่หน่วยบริการลงทะเบียนให้ประชาชน ซึ่งสำนักงานฯ จะเริ่มประชาสัมพันธ์และเปิดลงทะเบียนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันรับบริการตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการกำหนดรายละเอียดด้านล่าง
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.