Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
          ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ,สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
          ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร
          ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


                  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มี
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ นั้น
                  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
Facebook Live ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย              


                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.