Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชุมคัดเลือกผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาของคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมคัดเลือกผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่น
เพื่อเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานฯ ขอทบทวนการเตรียมเอกสารเฉพาะส่วนเรื่องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำ การแทน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบบ online ไม่สำเร็จ ดังนี้
๑. กรณีเป็นนิติบุคคล ขอให้ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อ ๓ เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ในกรณีนิติบุคคลไม่ได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อ ๓ จะต้องมาเข้าร่วมประชุมฯ ให้ครบทุกคน หากผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อ ๓ มาไม่ครบทุกคน จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้
เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแทนนิติบุคคลได้                
๒. กรณีบุคคลธรรมดา ขอให้ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพัน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
รวมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
๓. นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาของคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระบบ online ไม่สำเร็จ ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่สำนักงานฯ แจ้ง มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อ ๓ หรือบุคคลธรรมดา แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.