Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง (ด่วนที่สุด) การให้บริการผู้ป่วย กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการคลินิกเอกชน ๑๘ แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


           ด้วย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  ของคลินิกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘ แห่ง   ทำให้คลินิกดังกล่าว สิ้นสุดสภาพการเป็นหน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีหน่วยบริการประจำที่คลินิกทั้ง ๑๘ แห่ง ไม่สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกเดิมได้ 
         เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับบริการของประชาชน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มที่มีหน่วยบริการประจำที่คลินิกทั้ง ๑๘ แห่ง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)


กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทรศัพท์ ๐๒–๑๔๒๐๙๕๐ 
โทรสาร ๐๒–๑๔๓๘๗๗๒-๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Krittaporn.nhso.go.th
ผู้รับผิดชอบ : นางกฤตพร จันคณา   มือถือ ๐๘๙–๙๖๙๖๔๙๖

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.