Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญชวนสถานพยาบาลเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  เรื่อง ขอเชิญชวนสถานพยาบาลเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัครโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำอัตราค่าบริการสาธารณสุขใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ (OP Refer) อุบัติเหตุฉุกเฉิน (AE นอกบัญชีเครือข่าย) และผู้พิการ(OPพิการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ท่านได้ศึกษา จำนวน ๑,๔๙๒ รายการ และรายการยาสำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน ๘๕๐ GPUID รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หรือ https://ucnews.page.link/Agmc 

ในการนี้ หากโรงพยาบาลของท่านมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป
โปรดกรอกใบสมัครขอขึ้นทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และประเมินตนเองในแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์โปรดกรอกแบบตอบรับการเชิญชวนทั้งที่สนใจเข้าร่วมฯและไม่สนใจเข้าร่วมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อสำนักงานฯจะได้ประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๔ ไปยัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.