Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบ Data Center  
เนี้อหาข่าว 
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบ Data Center
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ Data Center เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2549 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที
ให้แก่หน่วยบริการทุกแห่งไปแล้วนั้น ขอให้หน่วยบริการเริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.