Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญหน่วยบริการเข้าร่วมสัมมนา มาตรา 41 ที่ควรรู้ : (สำหรับผู้บริหารและแนวทางรับเร่องร้องเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติ)  
เนี้อหาข่าว 
  


เรียนเชิญ   ผู้บริหารทางการแพทย์หรือประธานองค์กรแพทย์1 ท่าน
                  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการ 1ท่าน


 


            เชิญหน่วยบริการเข้าร่วมสัมมนา มาตรา 41 ที่ควรรู้ : (สำหรับผู้บริหารและแนวทางรับเร่องร้องเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติ)            วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550


           ณ.  Windsor Suites Hotel  ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11


ตอบรับทาง meeting System ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.