Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสาร/คู่มือ ประกอบการประชุม "การพัฒนาระบบบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ วันที่ 27 กุภาพันธ์ 2550"  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสาร/คู่มือ ประกอบการประชุม "การพัฒนาระบบบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ วันที่ 27 กุภาพันธ์ 2550"


1.นโยบายการดำเนินงานสร้างเสริมและป้องกันโรคในหน่วยบริการ ปี 2550


2.แนวปฏิบัติบริการสุขภาพ ด้านสงเสริมสุขภาพประชากรตามกลุ่มวัย


3.วันสำคัญทางสาธารณสุข


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.