Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ ปี 51  
เนี้อหาข่าว 
  

กำหนดการประชุมแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ และจัดทำสัญญา
ให้บริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2551
ณ  ห้องริชมอนด์บอลรูมชั้น 2   โรงแรมริชมอนด์
วันอังคารที่  27 พฤศจิกายน  2551    เวลา 8.00 – 16.30 น.


1.งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว  ปีงบประมาณ 2551   โดย นพ.รัฐพล  เตรียมวิชานนท์


2.การกำกับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ  โดย นางราศี  ติรพรกุล


3.มาตรา 41 มาตรา 18 (4)โดย นางพอโฉม  บุนนาค


4.การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใน – นอกหน่วยบริการกลุ่ม UC โดย นางบุญส่ง  ชีวเรืองโรจน์


5.แนวทางการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล( OP / PP  Individual  Data) ของหน่วยบริการ   โดย นายประเทือง  เผ่าดิษฐ์


6.ชี้แจงและดำเนินการคัดเลือกตัวแทนหน่วยบริการ เพื่อเป็นคณะทำงานกองทุน( CFO) สำนักงานสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   (ร่วมประชุมเฉพาะคลินิก)   โดย นางจิตรลดา  ลิ้มจำรูญ


 


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.