Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารเรื่อง การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารเรื่อง การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


สำหรับหน่วยบริการเอกชน
 1.ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามแสดงความประสงค์ร่วมให้บริการ และ ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้าด้วย
 2. ถ้ามีการมอบอำนาจ  ให้แนบหนังสือมอบอำนาจด้วย พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ
 3. นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ภายในวันที่  16  มกราคม 2551  ติดต่อที่  ณัฐิญา  ชั้น 19 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล  ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 


สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ
 1.ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามแสดงความประสงค์ร่วมให้บริการ และ ต้องลงนามท้ายเอกสารทุกหน้าด้วย
 2.ไม่ต้องแนบคำสั่งมอบอำนาจ
 3. ส่งเอกสารคืน  ทางไปรษณีย์ที่  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) ชั้น 19 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล  ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี   11120  ( ภายใน 25 มกราคม 2551)


สำหรับหน่วยบริการnon uc
 เตรียมเอกสารตามที่แจ้งมาลงนามในวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) ชั้น 19 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล  ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี  


เอกสารแนบ


1.แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและหลักประกันสัญญา


2.แบบแสดงความจำนงประกันสังคม2551_รัฐ


3.แบบแสดงความจำนงประกันสังคม2551_เอกชน


4.แบบแสดงความจำนงสวัสดิการข้าราชการ51_ภาครัฐ


5.สัญญาประกันสังคม2551_เฉพาะคามิลเลียน


6.สัญญาประกันสังคม2551_สถานบริการ


7.หนังสือมอบอำนาจลงนามแบบแสดงความจำนง


 


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.