Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การจ่ายเงินชดเชยบริการงานสร้างเสริมและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&P ใน)แก่สิทธิว่างและสิทธิต่างจังหวัด ไตรมาศที่ 1  
เนี้อหาข่าว 
  

การจ่ายเงินชดเชยบริการงานสร้างเสริมและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&P ใน)แก่สิทธิว่างและสิทธิต่างจังหวัด ไตรมาศที่ 1


      ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)  จะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&Pใน) แก่สิทธิว่างและสิทธิต่างจังหวัด ประจำไตรมาศที่ 1  ดังนี้
1.  สิทธิต่างจังหวัด แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ
2.  สิทธิว่างเฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข
 จึงขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&P ใน)เดือนตุลาคม 2550-ธันวาคม 2550 ผ่านโปรแกรม BPPDS ภายในวันที่ 25 มกราคม 2551 นี้ เพื่อทางสำนักงานฯจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินต่อไป
  
  
หมายเหตุ
 สำหรับหน่วยบริการที่ใช้โปรแกรมHospital OS  ทางสำนักงานฯจะดำเนินการดึงข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&P ใน)เฉพาะสิทธิต่างจังหวัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550 เพื่อจ่ายเงินชดเชยบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ(P&P ใน) สิทธิต่างจังหวัด ไตรมาศที่ 1  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 นี้ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาดังกล่าว


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)


 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.