Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการเปลี่ยนรอบการส่งข้อมูลการลงทะเบียนประชาชนหน่วยบริการ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการส่งข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพื่อให้มีความสอดคล้องกันของวันเวลาในการรับข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง/สำนักงานประกันสังคม
ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้


รอบที่ 1 ส่งข้อมูลการลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กำหนดวันได้รับสิทธิเป็นวันที่ 15 ของเดือนนั้นและ
รอบที่ 2 ส่งข้อมูลการลงทะเบียนภายในวันที่ 22 กำหนดวันได้รับสิทธิเป็นวันที่ 28 ของเดือนนั้น


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.