Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดส่ง (OP/PP) Individaul Data ที่บันทึกผ่านโปรแกรม Hospital OS  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งกำหนดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ


 (OP/PP) Individaul Data ที่บันทึกผ่านโปรแกรม Hospital OS


เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ  ดังนี้


1.ขอ้มูล เดือน ตุลาคม 2550 ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551


2.ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2550 ส่งภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.