http://bkk.nhso.go.th

  ประกาศเครือข่ายหน่วยบริการในโครงการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018/02/23)
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม การเทียบเคียงรหัสกิจกรรมของหน่วยบริการกับรหัสเบิกของกรมบัญชีกลางเพื่อส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการ สาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 (2018/02/13)
  เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เอกสาร 1 (2018/02/09)
  เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เอกสาร3 (2018/02/09)
  เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) เอกสาร 2 (2018/02/09)
  เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (2018/02/09)
  การจัดเก็บเอกสารลงทะเบียน RDOC (22 ม.ค.61) (2018/02/02)
  การพักบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการ (18 ต.ค.60) (2018/02/02)
  การแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับสิทธิและปรับปรุงสิทธิย่อย) (15 มิ.ย.60) (2018/02/02)
  การแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับสิทธิและปรับปรุงสิทธิย่อย) (15 มิ.ย.60) (2018/02/02)
  ขอแจ้งผลการตรวจแบบตอบรับการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)/ คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2561 (2018/01/25)
  แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2018/01/24)
  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารก่อนขออนุมัติผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (TKA) (2018/01/22)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการทันตกรรมรักษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข) (2018/01/12)
  (ด่วนที่สุด) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OP BKK Claim (2018/01/11)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**