https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4422 https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4417 https://bkk.nhso.go.th/news/documents/BKK01.pdf http://bkk.nhso.go.th https://www.facebook.com/BKKNHSO/ http://bkk.nhso.go.th/specialRG/book/ http://bkk.nhso.go.th http://bkk.nhso.go.th http://bkk.nhso.go.th

  เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (2018/12/04)
  แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2018/11/27)
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัญชีรายการยา (Drug catalogue) (2018/11/21)
  แนวทางการบริการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2018/11/21)
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  สมุดบันทึกสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (2018/11/20)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (2018/11/15)
  ขอเชิญชวนหน่วยบริการ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) เข้าร่วม PCU 20,000 คน (2018/11/13)
  คู่มือมาตรฐานโครงสร้างคลินิกชุมชนอบอุ่น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Rebranding) (2018/11/12)
  เชิญชวนสถานบริการ/สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2018/10/22)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/10/08)
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน (P&P) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 (2018/10/05)
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันและบริการทันตกรรมรักษา (เฉพาะสำนักอนามัย และ ศูนย์บริการสาธารณสุข) (2018/10/02)
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (2018/09/20)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**