Home Sitemap Contact 
คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร


1. ศ.พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ
2. รองเลขาธิการ สปสช. ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ
3. นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี อนุกรรมการ
8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า อนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการสมเด็จพระปิ่นเกล้า อนุกรรมการ
14. นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ อนุกรรมการ
15. คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล อนุกรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง อนุกรรมการ
17. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อนุกรรมการ
18. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน อนุกรรมการ
20. ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
21. นายยกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหรือผู้แทน อนุกรรมการ
22. ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
23. ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
24. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
25. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
26. ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
27. ผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
28. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสตรีและเด็กจำนวน 1 คน อนุกรรมการ
29. ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านอื่น จำนวน 1 คน อนุกรรมการ
30. ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อนุกรรมการ
31. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) อนุกรรมการและเลขาธิการ
 

หน้าแรก | ข่าวประกาศ | หน่วยบริการ | บริการประชาชน | ศูนย์บริการสาธารณสุข | คณะอนุกรรมการ | คู่มือบัตรทอง
 
   
Copyright 2003 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร. All Rights Reserved.