Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารข้อร้องเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักสาขากรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมโครงการบริหารข้อร้องเรียนปี 2548 จำนวน
3 รุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยบริการและ
เจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฎิบัติการ (ผู้ทำหน้าที่ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน) จำนวน 1 ท่าน
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.