การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

จากผู้ให้บริการ

“สัปดาห์รับฟังความคิดเห็นทั่วไป
ของหน่วยบริการ”

ขอความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เสนอความคิดเห็น สรุปผลการรับฟังฯ ปี61 ข้อเสนอจากคณะกลั่นกรองฯ

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรา 18 (13)