คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการอนุกรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการอนุกรรมการ
4. ผู้แทนสภาเภสัชกรรมในคณะกรรมการอนุกรรมการ
5. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในคณะกรรมการอนุกรรมการ
6. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชุมชนแออัด ในคณะกรรมการอนุกรรมการ
7. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพอนุกรรมการ
8. นางสาวศิวนุช สร้อยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรกลุ่มเปราะบางอนุกรรมการ
9. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยอนุกรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทนอนุกรรมการ
11. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
12. อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอนุกรรมการ
13. ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 กระทรวงสาธารณสุขอนุกรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครอนุกรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชอนุกรรมการ
17. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี อนุกรรมการ
18. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุกรรมการ
19. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล อนุกรรมการ
20. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ
21. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อนุกรรมการ
22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอนุกรรมการ
23. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อนุกรรมการ
24. นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ อนุกรรมการ
25. ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
26. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน อนุกรรมการ
27. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี อนุกรรมการ
28. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง อนุกรรมการ
29. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน อนุกรรมการ
30. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อนุกรรมการ
31. ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพ เขตพื้นที่ กทม. จำนวน 2 คนอนุกรรมการ
32. ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนอนุกรรมการ
33. ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
34. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
35. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
36. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านเด็กหรือเยาวชนอนุกรรมการ
37. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสตรีอนุกรรมการ
38. ผู้แทนองค์กร ด้านผู้สูงอายุอนุกรรมการ
39. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชอนุกรรมการ
40. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่นอนุกรรมการ
41. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ใช้แรงงานอนุกรรมการ
42. ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชุมชนแออัดอนุกรรมการ
43. ผู้แทนองค์กร ด้านเกษตรกรอนุกรรมการ
44. ผู้แทนองค์กร ด้านชนกลุ่มน้อยอนุกรรมการ
45. ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครอนุกรรมการและเลขานุการ