คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

1. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐประธานอนุกรรมการ
2. พญ.ลลิตยา กองคำรองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรองประธานอนุกรรมการ
3. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้แทนสภาเภสัชกรรมในคณะกรรมการอนุกรรมการ
4. พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกอนุกรรมการ
5. ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวชผู้แทนสภาเภสัชกรรมในคณะกรรมการอนุกรรมการ
6. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ (นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย)อนุกรรมการ
7. นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ (รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)อนุกรรมการ
8. นายศุมล ศรีสุขวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่อนุกรรมการ
9. รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่อนุกรรมการ
10. ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานครอนุกรรมการ
11. นพ.สุนทร สุนทรชาติผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครอนุกรรมการ
12. พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสงผู้อำนวยการสำนักการแพทย์อนุกรรมการ
13. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชอนุกรรมการ
14. นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีอนุกรรมการ
15. น.อ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุขผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอนุกรรมการ
16. นพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์อนุกรรมการ
17. พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอนุกรรมการ
18. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
19. นางสาวกชนุช แสงแถลงผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโรคในเขตพื้นที่อนุกรรมการ
20. นางประจวบ ทิทองผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 50(5)อนุกรรมการ
21. นายสมชาย กระจ่างแสงผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสตรีอนุกรรมการ
22. นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลกผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้สูงอายุอนุกรรมการ
23. นายวันเสาร์ ไชยกุลผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชอนุกรรมการ
24 นายอภิวัฒน์ กวางแก้วผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่นอนุกรรมการ
25 นางสาววรรณา แก้วชาติผู้แทนองค์กรเอกชนด้านชุมชนแออัดอนุกรรมการ
26 นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูลประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับกทม.อนุกรรมการ
27 ดร.ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยงผู้อำนวยการเขต สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการและเลขานุการ