คณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานคร

1. ศ.พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการประธานอนุกรรมการ
2. รองเลขาธิการ สปสช. ที่ได้รับมอบหมายรองประธานอนุกรรมการ
3. นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดีอนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครอนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครอนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชอนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีอนุกรรมการ
8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีอนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าอนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการสมเด็จพระปิ่นเกล้าอนุกรรมการ
14. นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอนุกรรมการ
15. คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลอนุกรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางอนุกรรมการ
17. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อนุกรรมการ
18. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินอนุกรรมการ
20. ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อนุกรรมการ
21. นายยกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหรือผู้แทนอนุกรรมการ
22. ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
23. ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
24. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
25. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
26. ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
27. ผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
28. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสตรีและเด็กจำนวน 1 คนอนุกรรมการ
29. ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านอื่น จำนวน 1 คนอนุกรรมการ
30. ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์อนุกรรมการ
31. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)อนุกรรมการและเลขาธิการ