https://www.facebook.com/144609622302994/posts/3646404138790174/ https://bkk.nhso.go.th/main/List_of_officers_by_job_situation_of_COVID_19.pdf https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4423 https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4681 https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4673 https://www.facebook.com/BKKNHSO/ https://ppbkk.nhso.go.th/bppdsweb2021/ https://www.facebook.com/groups/nhso110920/ https://ucme.nhso.go.th https://sasuk.fph.tu.ac.th/public/courses/FPH-NHSO_Courses#

  เรื่อง แจ้งอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามรายการ (Fee schedule) สำหรับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม (2021/03/03)
  แจ้งอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามรายการ (Fee schedule) สำหรับผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม (2021/03/03)
  ประเด็นและข้อเสนอการตอบสนองต่อประเด็น การรับฟังความเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการปี 2563 (2021/03/01)
  ประกาศรายชื่อพนักงานโครงการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนทั่วไป (2021/03/01)
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานโครงการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่ธุรการและสนับสนุนทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (2021/02/23)
  แจ้งการเปิดใช้งานและขอให้บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP) ปีงบประมาณ 2564 (2021/02/18)
  เปิดรับสมัครพนักงานโครงการจ้างเหมาบริการ งานเจ้าหน้าที่ธุรการและงานสนันสนุนทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (2021/02/17)
  แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) (2021/02/10)
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (2021/02/09)
  ขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ กรณีส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดตรวจ ๓ วัน สำหรับผู้ป่วยรายเดิมรักษาต่อเนื่อง (2021/02/02)
  แจ้งเรื่องการส่งต่อ กรณีผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2021/01/25)
  การให้บริการผู้ป่วย กรณีการเปลี่ยนรูปแบบบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขจาก Model 1,2 และ 4 เป็นแบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (Model 5) (2021/01/25)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มกราคม 2564 (2021/01/22)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงการปรับรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 ม.ค. 64 (สำหรับรพ.) (2021/01/19)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


 


 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**