http://stream.nhso.go.th/wp-content/uploads/2019/10/CA.pdf http://bit.ly/FMconference2019 http://bkk.nhso.go.th https://bkk.nhso.go.th/main/map_elderly_clinic.php http://bkk.nhso.go.th

  แจ้งแก้ไขข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (2019/11/15)
  (ด่วนที่สุด) ประเด็นเสนอเพื่อปรับปรุงด้านกายภาพ/โครงสร้างรายหน่วยบริการ (2019/11/08)
  (ด่วนที่สุด) ขอให้ดำเนินการจัดส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 (2019/11/07)
  การเบิกยารักษาวัณโรคดื้อยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (2019/11/06)
  การรับขึ้นทะเบียนองค์การเอกชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการฯ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2019/11/01)
  แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (2019/10/16)
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 (2019/10/10)
  เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (2019/10/08)
  แนวทางการให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมรักษา ปีงบ 2563 เล่ม5 (2019/10/04)
  หนังสือการคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น สปสช.ปี61 (2019/09/04)
  แนวทางปฏิบัติเรื่องการให้คำแนะนำและการบันทึกความยินยอมการเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่อยู่ในสิทธิตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2019/09/02)
  รับสมัครร้านขายยา (ขย.๑) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2019/08/30)
  แจ้งรหัสที่ใช้สำหรับบันทึกเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM (2019/08/21)
  ขอความร่วมมือ กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (2019/08/14)
  วิธีดึงข้อมูลบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ของหน่วยบริการ (2019/08/09)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


 
 

  ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**