https://bkk.nhso.go.th/resigncheck/

  เรื่อง ให้บันทึกข้อมูลการบริการสร้างเสริมสุขภาพในโปรแกรม BPPDS ปีงบ 2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (2017/10/20)
  ราคากลางงานเหมาพัฒนาโปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร (2017/10/16)
  เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B01/2561 (2017/10/16)
  กำหนดการส่งการข้อมูล PPItemized ทุกกิจกรรม ของปีงบประมาณ 2560 (2017/10/05)
  แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2017/09/29)
  แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารกองทุนผู้ป่วยนอกและแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OP BKK CLAIM ปีงบประมาณ 2561 (2017/09/12)
  การปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2560 (2017/09/12)
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเพื่อขอชดเชยบริการผ่านโปรแกรม BPPDS และ HHC Refer ปี 2560 (2017/09/07)
  ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A07/2560 (2017/09/04)
  แจ้งการปิดงบประมาณกองทุนผู้ป่วยนอก (OP) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 (2017/08/29)
  แบบประเมิน และแนวทาง ADL "รณรงค์ให้บริการ PP สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2017/08/23)
  ราคากลางการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 เลขที่ A07/2560 (2017/08/21)
  ประกาศจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 เลขที่ A07/2560 (2017/08/21)
  ขอให้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นหน่วยบริการประจำฯ ในปีงบประมาณ 2561 (2017/08/17)
  ด่วน!!! ขอแก้ไขแบบตอบรับการดำเนินการ “รณรงค์ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร” (2017/08/15)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด


  แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ กรณี National Clearing House
Download ระบบโปรแกรม NHSO Client
Download ระบบโปรแกรม e-claim version NCH
เอกสารประกอบการประชุม (National Clearing House) วันที่ 13 กันยายน 2556 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**