https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ee6afae3-4145-48a2-baad-bd4cab10d15d/page/pLOyB

  แบบประเมินศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบซี (2023/01/16)
  แจ้งผลพิจารณาหน่วยบริการที่ได้รบความยินยอมขอไม่เปิดทำการชั่วคราว (เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566) (2022/12/27)
  เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน วันที่ 15 ธ.ค. 65 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ (2022/12/15)
  แนวทางการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2022/12/07)
  การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ป่วยนอกสำหรับหน่วยบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ OPBKKCLAIM (2022/08/24)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงกรณีขอพิจารณาอนุมัติ่อนการผ่าตัด(PA) บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในวันที่ 19 กค 65 (2022/07/18)
  แจ้งผลการพิจารณาหน่วยบริการที่ได้รับความยินยอมขอไม่เปิดทำการชั่วคราว (เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565) (2022/04/07)
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีการเบิกจ่ายบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ และบริการดูแลกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน (GDM) ในระหว่างตั้งครรภ์และการตรวจหลังคลอด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (2022/03/31)
  แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (Krungthai Digital Health Platform) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2022/03/17)
  เปิดรับสมัคร องค์กรเอกชน เข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (2022/03/08)
  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 (2022/02/07)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีบริการโรค COVID 19 และการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยบริการภาครัฐ) (2022/01/31)
  เชิญหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้บริการสาธารณสุขประจำปี2565 ประชุมชี้แจงเรื่องการทำสัญญาฯ และหารือรายละเอียดในสัญญาฯฉบับใหม่ (2022/01/14)
  คำถามและคำตอบจากการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและวิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 (2022/01/13)
  รายการ Fee schedule บริการผู้ป่วยนอก ในกรุงเทพมหานคร ( 1 มกราคม 2565) (2022/01/07)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


 


 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด