http://bkk.nhso.go.th https://bkk.nhso.go.th/main/map_elderly_clinic.php http://bkk.nhso.go.th

  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน PPCA ปี งปม. 2563 วันที่ 17 กพ. 63 @โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ (2020/02/19)
  เชิญแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กทม. (2020/02/13)
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ (2020/02/13)
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัส THAI MEDICAL LABORATORY TERMINOLOGY (TMLT) (2020/02/12)
  แบบตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำ IC PP และคู่มือแนวทางการตรวจประเมินฯ ปีงบประมาณ 2563 (2020/02/11)
  แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น (2020/02/06)
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (2020/01/28)
  ประชาสัมพันธ์โรคปอดอักเสบจากไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2020/01/28)
  การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๓ (2020/01/27)
  แจ้งแนวทางการให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2020/01/27)
  เรื่อง แจ้งเพิ่มข้อบ่งชี้การจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ในการทำหัตถการ จากกองทุนผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร (2020/01/24)
  สรุป โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 จากฮู่อัน ประเทศจีน (2020/01/14)
  เชิญชวนสถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการลดความแออัดโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (2020/01/09)
  โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2563 (2020/01/08)
  แจ้งผลการพิจารณากรณีหน่วยบริการขอปิดทำการชั่วคราว (เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563) (2019/12/19)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


 
 

  ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**