https://ppbkk.nhso.go.th/bppdsweb2021/ https://www.facebook.com/groups/nhso110920/ https://ucme.nhso.go.th https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=3400 https://sasuk.fph.tu.ac.th/public/courses/FPH-NHSO_Courses# http://bkk.nhso.go.th

  การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นสิทธิว่าง (2020/09/18)
  การบอกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ จำนวน 64 แห่ง มีผล ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 (2020/09/18)
  แจ้งการปิดบัญชีงบบริการผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (2020/09/14)
  รับสมัครหน่วยบริการที่ประสงค์เข้าร่วมให้บริการโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2564 (2020/09/11)
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร (2020/09/08)
  สำหรับ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวโหลด เอกสารคู่มือการติดตั้งและการเข้าใช้งาน ระบบOPBKKClaim โดยผ่าน Smart Card (2020/09/02)
  สำหรับโรงพยาบาล ดาวโหลด เอกสารคู่มือการติดตั้งและการเข้าใช้งาน ระบบOPBKKClaim โดยผ่าน Smart Card (2020/09/02)
  แจ้งผลการพิจารณา กรณีหน่วยบริการขอไม่เปิดทำการ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 63 (2020/09/02)
  การติดตั้งโปรแกรมการ login ใช้งานผ่านระบบด้วย SmartCard (2020/08/31)
  เชิญชวนสถานบริการ/สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร (2020/08/31)
  (ด่วนที่สุด) ติดตามการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (2020/08/28)
  ขอสำรวจและรับสมัครหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดหาและสั่งจ่ายยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น (2020/08/21)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเข้าร่วมเป็นหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2020/08/19)
  (ด่วนที่สุด) ขอให้ดำเนินการจัดส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 (2020/08/19)
  (ด่วนที่สุด) ขอแจ้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Pre Audit) (2020/08/10)
| ดูข่าว/ประกาศ ทั้งหมด 


 


 


   ราคากลาง จัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2017/02/14)
  ประกาศจัดจ้างการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวจุดรับลงทะเบียน และจัดบูธเพื่อรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2560 (2017/02/14)
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/09/15)
  ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A02/2559 (2016/09/05)
  "ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559" (2016/09/02)
  ราคากลางจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2016/08/23)
  ประกาศจัดซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A01/2559 (2016/08/23)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีคัดเลือก (2015/09/24)
  ประกาศ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหหานคร เรื่อง ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (2015/09/18)
| ดูประกาศ ทั้งหมด
| เข้าสู่เว็บไซต์ (old version) |  **NEW WEB**